Konferencje

Lista wystąpień na konferencjach naukowych 

[List of presentations at conferences]

Tytuł wystąpienia / konferencja / data / organizator 

[Title / conference / date / organizer]

Źródła i opracowania do genealogii galicyjskich emigrantów w Księstwie Cieszyńskim [Primary and secondary sources for the genealogy of Galician emigrants in the Duchy of Cieszyn] / II Krakowska Konferencja Genealogiczna: Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych / 25 V 2023 / Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, Archiwum Narodowe w Krakowie.

Jak nie czytać wyników spisów powszechnych. Przykład Zaolzia [How not to read census results. The example of Zaolzie] / „Zaolzie 1920-2020: mity, rzeczywistość, dezinformacja” / 21 VI 2022 / Katedra Historii Wojskowości i Studiów nad Obronnością. Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Ani separatyści, ani śląscy narodowcy. Kim byli wyborcy Franciszka Obracaja i Józefa Kożdonia? [Neither separatists nor Silesian nationalists. Who were the voters of Franciszek Obracaj and Jozef Kożdoń?] / Spory graniczne po Wielkiej Wojnie 1918–1921 / 5–6 VIII 2021 / Slezská univerzita v Opavě, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Przodkowie z Cieszyna, czyli dlaczego w Czechach jest dobrze, w Austrii jest dobrze, a w Polsce źle [Ancestors from Cieszyn, or why it's good in the Czech Republic, good in Austria, and bad in Poland] / I Krakowska Konferencja Genealogiczna / 28 XI 2019 / Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce.

Droga do deklaracji z października 1918 roku Środowisko wójtów wsi polskich w 2. połowie XIX i na początku XX wieku [The road to the declaration of October 1918. The community of village mayors of Polish villages in the 2nd half of the 19th and early 20th centuries] / „Polskie organizacje społeczne na Śląsku Cieszyńskim a Niepodległość” / 12 X 2018 / Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Genealogia rodzin chłopskich na Śląsku Cieszyńskim jako klucz do zrozumienia przeszłości / „Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych” / 21–22 VI 2017 / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Młynarze w samorządzie gminnym na Śląsku Cieszyńskim, 1864–1918 [Genealogy of peasant families in Cieszyn Silesia as a key to understanding the past] / „Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, jutro… Problemy zachowania ginącego dziedzictwa” / 17–18 VI 2015 / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Bogumił Hoff na Śląsku Cieszyńskim [Bogumił Hoff in Cieszyn Silesia] / „Bogumił Hoff (1829-1894) – „odkrywca” Wisły” / 13 V 2014 / Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle.

Czy książki historyczne potrzebują druku? [Do history books need to be printed?] / „Media a potrzeby, oczekiwania i aspiracje odbiorców. Nowe technologie wirtualne a edukacja” / 18–19 XI 2013 / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Rodzina Dyboskich na tle cieszyńskich elit przełomu XIX i XX wieku [The Dyboski family as members of London elites at the turn of the 19th and 20th centuries] / „Żyjąc dla idei… Roman Dyboski (1883–1945). Władysław Tarnawski (1885–1951)” / 18 XI 2011 / Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU.

Komentarze