List of publications (selected)

List of publications (selected)

[updated: December 5, 2021]

Full list: by date [in Polish]

Books 

Dzieje rodu Tomanków ze Śląska Cieszyńskiego od XVII do początku XX wieku [History of the Tomanek Family from Cieszyn Silesia from the 18th to the Early 20th Century] (Chorzów: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 2020).

Przedmurze cywilizacji [The Bulwark of Civilization] (Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2019). 
 
 
Narodziny potęgi. Wszystkie podboje Bolesława Chrobrego (Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2017).  
 
Polskie imperium [The Polish Empire] (Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2016).  
 

Book Chapters (selected)

Sport [Okres międzywojenny w Polsce] [Sport. Interwar Poland],” in Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945, ed. Krzysztof Nowak (Cieszyn, 2015), 263–270.

Stosunki wyznaniowe [Religious Relations],” in Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918), eds. Krzysztof Nowak, Idzi Panic (Cieszyn, 2013), 299–334.

Journals (selected)

The ‘Kindred Circle’ of Village Mayors in the Habsburg Monarchy and the Example of Cieszyn Silesia, 1864–1918, Acta Poloniae Historica 121 (2020): 27–41.

Pastor Andrzej Krzywoń (Andreas Krzywon), Moravian-Silesian Superintendent, and His Attitude towards National Issues,Historica Olomucensia 56 (2019): 87–107.

The Relationship Between Religion, Language and Nationality on the Example of Village Mayors in Cieszyn Silesia in 1864–1918,Historie – Otázky – Problémy 10, No. 2 (2018): 149–161.

Z dziejów kontrreformacji na Śląsku Cieszyńskim albo jak Suchankowie z Brzezówki w XVII i XVIII wieku wiarę zmieniali [Tales  of  Counter-Reformation  in  Cieszyn  Silesia:  How  the  Suchanek Family of Brzezówka Changed Their Denomination in the 17th and 18th Century],Historica – Revue pro historii a příbuzné vědy 9, No. 1 (2018): 83–99.

Uzupełnienia do biografii Michała Dzierżanowskiego (ok. 1722–1809) [Addenda to the Biography of Michał Dzierżanowski (around 1722–1809)],Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 140, No. 4 (2013): 313–320. doi:10.4467/20844069PH.13.019.1195.

Jan Sztwiertnia (1850–1912). Działacz narodowy i społeczny ze Śląska Cieszyńskiego [Jan Sztwiertnia (1850–1912). National and Social Activist from Cieszyn Silesia],Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka 68, No. 1 (2013): 39–51.

"Gwiazdka Cieszyńska" and the Emigration from Cieszyn Silesia to the United States of America, 1851–1887,Ad Americam. Journal of American Studies 13 (2012): 39–43.

Korzenie kulturowe bohaterów filmu Mała Syrenka [Cultural Roots Characters from the Movie “Little Mermaid”],Ex Nihilo. Periodyk Młodych Religioznawców No. 1 (5) (2011): 39–48.

Uwagi do genealogii Piastów cieszyńskich w XVII wieku [Additions to the Genealogy of Cieszyn Piasts in the 17th Century],Studia Historyczne 53, No. 2 (2010): 221–226.

Edited Journals 

Pamiętnik Cieszyński 23 (2019).

Pamiętnik Cieszyński 22 (2017).

Pamiętnik Cieszyński 21 (2016).

Conference Proceedings (selected)

Dwusetna rocznica odsieczy wiedeńskiej na Śląsku Cieszyńskim [200th Anniversary of the Battle of Vienna in Cieszyn Silesia],” in 1683. Na ratunek Europie. Udział Rzeczpospolitej i miejsce Cieszyna oraz Ziemi Cieszyńskiej w kampanii wiedeńskiej, eds. Idzi Panic, Dariusz Rolnik (Cieszyn, 2013): 105–110.

Samobójstwa na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku w świetle „Gwiazdki Cieszyńskiej” [Suicides in Cieszyn Silesia in the Second Half of the 19th Century Based on the “Gwiazdka Cieszyńska”],” in Człowiek wobec śmierci na przestrzeni dziejów, eds. Jacek Kordel, Maksymilian Sas (Warszawa, 2011): 107–114.

Wojna trzydziestoletnia w pamięci chłopów z Księstwa Cieszyńskiego [Thirty Years' War in Memory of Peasants from the Duchy of Cieszyn],Unia Lubelska i co dalej?, eds. Marcin Maciuk, Stanisław Witecki (Kraków, 2010): 159–164.

Biographical Entries (selected)

Skrobanek Jakub, kupec, starosta a čestný občan Těšína [Skrobanek Jakub, merchant, mayor and honorary citizen of Cieszyn],” in Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum, eds. Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický (Ostrava, 2018): 4:161–162.

Świerkiewicz (Świrkiewicz) Edward pseud. i krypt. Świerk, E. Świerk, E. S. (1808–1875), malarz, publicysta, aktor i reżyser teatralny [Świerkiewicz (Świrkiewicz) Edward pseudonym and pen name Świerk, E. Świerk, E. S. (1808–1875), painter, publicist, actor, theatre director],” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2017): 51:341–343.

Świeży Ignacy (1839–1902), ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny i narodowy na Śląsku Cieszyńskim, poseł na Sejm Krajowy w Opawie i do Rady Państwa w Wiedniu, pisarz, publicysta [Świeży Ignacy (1839–1902), Roman Catholic priest, social and national activist in Cieszyn Silesia, member of Landtag of Silesia and member of the Imperial Council in Vienna, writer, publicist],” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2017): 51:403–407.

Szebesta Andrzej zwany Ondraszkiem (1680–1715), zbójnik ze Śląska Cieszyńskiego, bohater licznych podań [Szebesta Andrzej a.k.a. Ondraszek (1680–1715), highwayman from Cieszyn Silesia, folk hero],” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2011): 47:581–583.

Reviews (selected)

Ann Curthoys, Ann McGrath, How to Write History that People Want to Read, Palgrave Macmillan 2011, ss. 265, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 147, No. 1 (2020): 201–205. 

Agnieszka Teterycz-Puzio, Bolesław II mazowiecki. Na szlakach ku jedności (ok. 1253/58 — 24 IV 1313) [Bolesław II of Masovia. On the way to unification (ca. 1253/58 — 24 IV 1313)], Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2015,Prague Papers on the History of International Relations, No. 1 (2019): 97–99.

Dlaczego również historycy powinni recenzować prace z zakresu antroponomastyki? (Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016),Przegląd Historyczny 109, No. 3 (2018): 489–498.

Reports

[co-authors: Andrzej Leśniak, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot] Otwarta Nauka w Polsce 2014. Diagnoza, ed. Jakub Szprot (Warszawa, 2014). English translation: Open Science in Poland 2014. A Diagnosis (Warszawa, 2015).

Komentarze